IN-ECO - Air and Vacuum Components - CertyfikatyAir and Vacuum Componentswww.in-eco.pl

Certyfikaty

CE


 CE oznaczenie to jest potwierdzeniem faktu, iż produkt jest zgodny z odpowiednimi podstawowymi wymaganiami europejskich przepisów technicznych (dyrektywami), które dotyczą produktu, i że zgoda została udowodniona za pomocą odpowiedniego sposobu oceny zgodności. Podstawowymi wymogami są wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów, ochrony zdrowia publicznego, ochrony konsumenta, ochrony środowiska naturalnego i w określonych przypadkach również interoperacyjności.


RoHS

 

RoHS = to skrót Dyrektywy Europejskiej 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.1.2003 o ograniczeniu używania określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Jej celem jest ograniczenie używania sześciu substancji określonych w Dyrektywie przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które w wielkich ilościach docierają na wysypiska, a tym samym przyczynienie się do ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Producenci urządzeń odpowiadają za to, że ich produkty nie zawierają ani jednej ze wspomnianych sześciu zabronionych substancji w większej ilości aniżeli zezwolono w Dyrektywie. Choć Dyrektywa dotyczy jedynie UE, producenci wszystkich urządzeń elektronicznych poza UE mają jednakowy obowiązek, jeśli ich produkty są importowane do krajów UE. Podobne kroki podjęło już wiele innych krajów poza UE – np. Szwajcaria, USA, Chiny oraz Korea Południowa.


HSE POLICY


Jedna z zasad, którymi kieruje się spółka IN-ECO brzmi: „zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego".
Równolegle z rozwojem naszej spółki ukierunkowujemy się na bezpieczne i zdrowe warunki pracy naszych pracowników, jak również na współpracę szczególnie z tymi partnerami handlowymi, którzy swoją działalnością i produktami przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.


W celu realizacji naszej powyższej zasady niniejszym deklarujemy następujące zamiary:

 

  • Konsekwentne dotrzymywanie wszystkich obowiązków wypływających z wymogów prawnych lub innych związanych z ochroną środowiska naturalnego
  • Współpraca z producentami stosującymi materiały zgodnie z Dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27.1.2003 r. o ograniczaniu stosowania określonych niebezpiecznych materiałów w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS)
  • W trakcie badań, produkcji i podczas opracowywania wyrobów stosowanie takich materiałów i technologii, które umożliwiają przetworzenie surowców wtórnych oraz oszczędzanie energii
  • Nieustanne polepszanie realizowanych działań i warunków pracy naszych pracowników w celu minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, bezpieczeństwo i higienę pracy
  • Konsekwentna prewencja zapobiegająca awariom i sytuacjom, których skutki mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie pracowników
  • Eksploatowanie swoich urządzeń i technologii zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego; urządzenia i technologie nie spełniające tych wymogów zastępować bardziej odpowiednimi i wydajnymi
  • Zapobieganie wypadkom i urazom użytkowników naszych urządzeń
  • Poprzez zwiększanie dystrybucji naszych urządzeń przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności przy procesach oczyszczania ścieków i wód odpadowych
  • Wykorzystywanie i polepszanie systemu kształcenia pracowników w kierunku zwiększania ich świadomości enwironmentalnej, wiedzy fachowej i odpowiedzialności podczas ochrony środowiska naturalnego
  • Forsowanie zasad ochrony środowiska naturalnego i managementu enwironmentalnego u naszych partnerów handlowych i dawanie pierwszeństwa tym partnerom, którzy wdrażają jednakowe zasady.


Kierując się zasadami powyżej sformułowanej polityki staramy się o dotrzymanie zaufania i o współpracę z naszymi partnerami handlowymi i klientami, nie zapominając przy tym o pracownikach naszej spółki.


Zarządzanie jakością


Naszym największym priorytetem jest osiągnięcie całkowitego zadowolenia klienta przy zachowaniu wszystkich norm prawnych i etycznych. Zachowujemy się odpowiedzialnie wobec naszych partnerów, wobec siebie nawzajem i wobec środowiska naturalnego. Naszą firmę prowadzimy w kierunku nieustannego rozwoju dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji jej pracowników i zwiększania ich motywacji do wyżej jakości i wydajności.